Vilka diagnoser ingår i psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är en komplex och mångfacetterad samling av sjukdomar och tillstånd som påverkar individens känslomässiga, kognitiva och beteendemässiga välbefinnande. Dessa tillstånd kan ha en betydande inverkan på en persons livskvalitet, relationer och förmåga att fungera i vardagen. För att bättre förstå psykisk ohälsa är det viktigt att undersöka olika diagnoser som ingår i denna kategori, deras symptom och de behandlingsalternativ som finns tillgängliga. I denna artikel kommer vi att utforska olika diagnoser som ingår i psykisk ohälsa, deras kännetecken och hur de kan påverka individen. Vi kommer också att ta upp olika behandlingsstrategier som används för att hantera dessa tillstånd och främja återhämtning.

Depressionsrelaterade störningar

Depression är en av de vanligaste formerna av psykisk ohälsa och finns i olika former, inklusive:

– Störning i depressiv fas: Karakteriserad av långvarig känsla av sorg, hopplöshet och förlust av intresse för aktiviteter som tidigare var roliga.

– Dystymi: En långvarig form av depression som kan vara mindre intensiv men mer ihållande.

– Säsongsbunden depressionsstörning: En depressionsform som inträffar under specifika årstider, vanligtvis under höst och vinter när dagsljuset minskar.

Ångestsyndrom

Ångestsyndrom omfattar flera olika diagnoser, inklusive:

– Generaliserat ångestsyndrom (GAD): Karakteriserad av överdriven oro och ångest över flera olika livsområden.

– Paniksyndrom: Kännetecknat av återkommande panikattacker, vilket kan leda till intensiv rädsla och fysiska symtom som hjärtklappning och svettningar.

– Social ångestsyndrom: En rädsla för sociala situationer och rädsla för att bli bedömd eller förnedrad av andra.

– Specifika fobier: En intensiv rädsla för en specifik sak, situation eller objekt, såsom flygande, spindlar eller höjder.

Ätstörningar

Ätstörningar inkluderar diagnoser som:

– Anorexia nervosa: Karakteriserad av en fixering vid att kontrollera matintag och en rädsla för viktökning, vilket kan leda till extrem viktminskning och näringsbrist.

– Bulimia nervosa: Kännetecknad av perioder av hetsätning följt av beteende för att kompensera för överätning, såsom självframkallad kräkning eller överdriven träning.

– Ätstörning UNS (Unspecified Eating Disorder): En ätstörning som inte uppfyller fullständiga kriterier för anorexia nervosa eller bulimia nervosa, men som ändå orsakar signifikant lidande.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

PTSD kan utlösas av en traumatisk händelse och inkluderar symtom som:

– Återupplevande symtom: Flashbacks, mardrömmar eller påträngande minnen av den traumatiska händelsen.

– Undvikande beteende: Att undvika platser, personer eller aktiviteter som påminner om händelsen.

– Negativa förändringar i tankar och känslor: Känslor av skuld, skam eller självförtroende, liksom negativa förändringar i tankemönster.

– Överdriven reaktivitet: Hyperaktivitet, irritabilitet, svårigheter att sova eller koncentrera sig.

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom är kännetecknad av episoder av mani och depression och kan inkludera:

– Maniska episoder: Karakteriserade av ökad energi, impulsivt beteende och förhöjt humör.

– Depressiva episoder: Kännetecknade av nedstämdhet, brist på intresse och energi, samt självmordstankar eller beteende.

Schizofreni och psykotiska störningar

Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som kan innefatta hallucinationer, vanföreställningar, tankestörningar och brist på motivation eller förmåga att fungera i vardagen. Andra psykotiska störningar inkluderar schizofreniform störning, schizotypisk personlighetsstörning och delusional störning.

Personlighetsstörningar

Personlighetsstörningar inkluderar diagnoser som borderline personlighetsstörning (BPD), narcissistisk personlighetsstörning och antisocial personlighetsstörning. Dessa störningar är kännetecknade av ihållande mönster av oanpassat beteende, tankar och känslor som leder till svårigheter i personliga och sociala relationer.

Perfektionism 

Perfektionism innebär en fixering vid att uppnå orimligt höga standarder och en ständig strävan efter att vara felfri. Det kan leda till överdriven oro för misstag och kritik samt en ovilja att acceptera mindre än perfektion. Perfektionism kan manifestera sig på olika sätt, inklusive överdriven självkritik, rädsla för misslyckande och överarbete. Man kan kalla det för perfektionistisk stress. Det kan ha negativa konsekvenser för mental hälsa och välbefinnande, inklusive ångest, depression och förhöjd stressnivå. Det är viktigt att förstå och hantera perfektionism för att främja en mer balanserad och hälsosam livsstil.

Exempel (det finns fler varianter) på former av perfektionism inkluderar:

-Självorienterad perfektionism: Innebär att man sätter orimligt höga krav på sig själv och strävar efter perfektion i allt man gör.

-Socialt orienterad perfektionism: Innebär att man strävar efter att uppfylla andras förväntningar och att vara perfekt i andras ögon.

-Andraorienterad perfektionism: Innebär att man sätter orimligt höga krav på andra och blir besviken när de inte lever upp till ens förväntningar.

Att identifiera vilken typ av perfektionism som påverkar en individ kan hjälpa till att utveckla strategier för att hantera dess negativa konsekvenser.

Självskadebeteende och suicid

Självskadebeteende, såsom skärning eller bränning, är ett allvarligt tecken på psykisk ohälsa och kan vara förknippat med olika diagnoser, inklusive depression, ångestsyndrom och personlighetsstörningar. Självmordstankar och suicidala handlingar är också allvarliga manifestationer av psykisk ohälsa och kräver omedelbar intervention och stöd.

Alkohol- och drogmissbruk

Missbruk av alkohol och droger är ofta kopplat till psykisk ohälsa och kan fungera som en copingmekanism för att hantera känslor av ångest, depression eller trauma. Det kan leda till allvarliga medicinska och psykiska problem och kräver en integrerad behandlingsansats.

Sammanfattning

Psykiatriska diagnoser som ingår i psykisk ohälsa är mångfacetterade och komplexa. De påverkar människors liv på olika sätt och kräver individanpassade behandlingsstrategier för att hantera symtom och främja återhämtning. Genom att öka medvetenheten om dessa diagnoser och hitta sätt att prata om det och därmed eliminera stigmat kring psykisk ohälsa kan vi arbeta mot att skapa ett samhälle som är mer stödjande och inkluderande för dem som lider av dessa tillstånd.