Vad finns det för typer av psykisk ohälsa?

I denna artikel kommer vi att utforska de olika typerna av psykisk ohälsa, deras symptom och hur de kan påverka individens liv. Oavsett om du själv kämpar med psykisk ohälsa, har en närstående som påverkas, eller helt enkelt vill lära dig mer, är det viktigt att öka förståelsen för dessa vanliga, men ofta missförstådda tillstånd. På så sätt kan vi också komma till rätta med dessa tillstånd som man i de allra flesta fall, kan återhämta sig från.

1. Depression och Depressiva Störningar

Depression är en av de vanligaste formerna av psykisk ohälsa och kännetecknas av långvarig känsla av sorg, hopplöshet och nedsatt intresse för tidigare njutbara aktiviteter. Det finns olika typer av depressiva störningar, inklusive:

– Störning i depressiv fas: En typisk depression som pågår under en längre tid med låg självkänsla och minskat intresse för saker.

– Dystymi: En mildare, men mer långvarig form av depression, som kan pågå i åratal utan att någonsin bli särskilt svår.

Symptom på depression kan inkludera nedstämdhet, trötthet, sömnstörningar, viktminskning eller ökning, svårigheter att koncentrera sig och självmordstankar.

2. Ångestsyndrom

Ångestsyndrom är en annan vanlig form av psykisk ohälsa som inkluderar olika ångestrelaterade tillstånd, såsom:

– Generaliserat ångestsyndrom (GAD): Karaktäriserad av konstant och orimlig oro över vardagliga saker.

– Paniksyndrom: Kännetecknat av återkommande panikattacker, som är plötsliga och intensiva perioder av extrem rädsla.

– Social ångestsyndrom: Orimlig rädsla för att bli bedömd eller avvisad av andra i sociala situationer.

– Specifika fobier: Intensiva rädslor för vissa föremål eller situationer, såsom ormar, höjder eller flygande.

Symptom på ångestsyndrom kan inkludera hjärtklappning, andningssvårigheter, svettningar, skakningar, magbesvär och känsla av förlust av kontroll.

3. Bipolär Sjukdom

Bipolär sjukdom, även känd som manodepressiv sjukdom, är en störning som innefattar episoder av mani och depression. Det finns två huvudsakliga typer av bipolär sjukdom:

– Bipolär typ I: Karaktäriserad av minst en manisk episod som varar minst en vecka eller kräver sjukhusvård.

– Bipolär typ II: Karaktäriserad av minst en depressiv episod och minst en hypomanisk episod, men ingen fullskalig mani.

Symptom på bipolär sjukdom kan variera från extrem eufori och energi under maniska episoder till djupa perioder av depression.

4. Ätstörningar

Ätstörningar är psykiska sjukdomar som påverkar en persons relation till mat, vikt och kroppsuppfattning. Några vanliga typer av ätstörningar inkluderar:

– Anorexia nervosa: Karaktäriserad av extrem viktminskning på grund av begränsat matintag och en rädsla för att gå upp i vikt.

– Bulimia nervosa: Karaktäriserad av perioder av hetsätning följt av beteende för att kompensera för överätning, såsom självframkallad kräkning eller överdriven träning.

– Ätstörning UNS (Unspecified Eating Disorder): En ätstörning som inte uppfyller fullständiga kriterier för anorexia nervosa eller bulimia nervosa, men som ändå orsakar signifikant lidande.

Symptom på ätstörningar kan inkludera extrem viktminskning, självkänslan bunden till vikt eller kroppsuppfattning, samt kontrollerande eller obsessiva beteenden kring mat.

5. Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD)

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en reaktion på en traumatisk händelse, såsom krig, överfall, sexuellt övergrepp eller olyckor. Symptom på PTSD kan inkludera:

– Återupplevande symtom: Flashbacks, mardrömmar eller påträngande minnen av den traumatiska händelsen.

– Undvikande beteende: Att undvika platser, personer eller aktiviteter som påminner om händelsen.

– Negativa förändringar i tankar och känslor: Känslor av skuld, skam eller självförtroende, liksom negativa förändringar i tankemönster.

– Överdriven reaktivitet: Hyperaktivitet, irritabilitet, svårigheter att sova eller koncentrera sig.

6. Schizofreni och Psykotiska Störningar

Schizofreni är en allvarlig psykisk störning som kännetecknas av en kombination av hallucinationer, vanföreställningar, tankestörningar och brist på motivation eller förmåga att fungera i vardagen. Andra psykotiska störningar inkluderar schizofreniform störning, schizotypisk personlighetsstörning och delusional störning.

7. Personlighetsstörningar

Personlighetsstörningar är en grupp av psykiska störningar som kännetecknas av ihållande mönster av oanpassat beteende, tankar och känslor som leder till svårigheter i personliga och sociala relationer. Några vanliga typer av personlighetsstörningar inkluderar:

– Borderline personlighetsstörning (BPD): Karaktäriserad av instabila relationer, känslomässig dysreglering och impulsivt beteende.

– Narcissistisk personlighetsstörning: Karaktäriserad av en uppblåst självbild, behov av beundran och brist på empati för andra.

– Antisocial personlighetsstörning: Karaktäriserad av brist på hänsyn för andras känslor, impulsivitet och brist på ånger för handlingar som skadar andra.

– Perfektionism: Perfektionism är inte nödvändigtvis en personlighetsstörning i sig själv enligt de vedertagna diagnostiska kriterierna som används av professionella inom psykisk hälsa, såsom DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) eller ICD-10 (International Classification of Diseases). 

Perfektionism kan vara en personlighetsegenskap eller ett mönster av beteende som involverar en strävan efter att uppnå orealistiskt höga standarder och en ovilja att acceptera mindre än perfektion. I många fall kan perfektionism vara adaptivt och motiverande, men när det blir extremt och orsakar betydande psykiskt lidande eller funktionshinder kan det bli ett problematiskt beteendemönster.

Perfektionism kan också vara förknippad med andra psykiska tillstånd, som ångeststörningar eller ätstörningar. Om perfektionismen börjar störa en persons dagliga funktion eller orsakar betydande ångest eller depression kan det vara viktigt att söka professionell hjälp för att utvärdera och hantera dessa utmaningar.